سه شنبه, ۰۵ تیر ۱۴۰۳

چرا کلزا برای همه کانادایی ها مهم است؟

 

kolza

نمای کلی صنعت

کانولا میلیاردها دلار به اقتصاد کانادا میافزاید.

یک مطالعه منتشرشده در سال 2017 نشان داد که پرورش کلزا در کانادا هرساله 26.7 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور کمک میکند که از آن جمله میتوان به ایجاد بیش از 250 هزار شغل و 11.2 میلیارد دلار دستمزد اشاره کرد.

تقاضا برای کلزا هم­روند با افزایش آگاهیهای جامعه جهانی درباره مزایای این محصول بهعنوان منبع تغذیهای باکیفیت برای سلامتی انسان و همچنین مواد اولیه سوختهای بیولوژیک رشد میکند.

به همین دلیل برقراری و حفظ سیاستهای عمومی که رشد این صنعت را تقویت میکند بسیار مهم است.

کانولا در تولید یکچهارم از کل وجوه نقدی مزرعه سهم دارد و به دلیل سودآوری و تابآوری محصول، سطح زیر کشت آن در حال افزایش است. انواع جدیدتر این محصول متحمل به علفکشها، کمهزینهتر و کمخطرترند.

صنعت فرآوری کانولا در کانادا دانههای برداشتشده را به روغن و غذا و سپس طیف گستردهای از محصولات تبدیل میکند. 14 کارخانه دانهخردکنی و پالایش کانولا در کانادا (در زیر نقشهبرداری) ظرفیت خرد کردن حدود 10 میلیون تن دانه کلزا را دارند و سالانه حدود 3 میلیون تن روغن کلزا و 4 میلیون تن کنجاله کلزا تولید میکنند.

توضیح: 43 هزار کشاورز تصمیمساز، کلزا را در کانادا و بیشتر در استان­ های غربی آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا و همچنین بریتیش کلمبیا، انتاریو و کبک پرورش میدهند.

گونههای جدید کانولا، مرزهایی که این محصول رشد میکند را برای پیشروی تحتفشار میگذارند.

محصولات اصلی کلزا، روغن برای مصرف انسان و غذا برای دام است. روغن کانولا برای بهبود رنگ، طعم و ماندگاری آن تصفیه و بیشتر در طیف گستردهای از محصولات غذایی مصرفی و تجاری پردازش میشود. یکی دیگر از فرازهای امیدبخش برای روغن کلزا، سوخت بیودیزل است. سایر کاربردهای نوظهور صنعتی روغن کلزا شامل پلاستیکهای مجزا، چسب و درزگیرها است.

کانادا بیش از 90 درصد از کلزای خود را در قالب دانه، روغن یا وعده غذایی به 50 بازار در سراسر جهان صادر میکند و میلیاردها دلار برای این کشور ارزآوری به همراه دارد. بزرگترین خریدار روغن و کنجاله کلزای کانادا ایالاتمتحده است که حدود 52 درصد از صادرات نفت و 69 درصد صادرات مواد غذایی در سال 2018 را شامل میشود.

مهم ­ترین مقاصد صادراتی دانه خام کلزای کانادا نیز چین، ژاپن و مکزیک هستند.

روابط تجاری خوب هدف تلاش­ های دسترسی ما به بازار است.

تأثیر اقتصادی صنعت کلزا

چرا کلزا برای همه کاناداییها مهم است؟

شورای کانولا مطالعه ­ای تحلیلی پیرامون تأثیر کشت کلزا بر رشد اقتصادی کانادا انجام داد. آمار دادههای سه سال زراعی 2012/13 ، 2013/14 و 2014/15 در این بررسی لحاظ شد که نکات برجسته آن در نمودار زیر خلاصهشده است.

بازارها

کانولا از محبوبیت زیادی در جهان برخوردار است. کانادا بیش از 90 درصد کانولایی که ما برای دسترسی بازار تولید میکنیم و برای موفقیت صنعت ما حیاتی است را صادر میکند.

دسترسی به بازار این پشتگرمی را برای کشاورزان کانادایی ایجاد میکند که آنچه آنها انجام می­دهند به نحو احسن به نتیجه میرسد.

بهترین کانولای جهان را رشد دهید!

با كمتر كردن تعرفهها برای كانولای كانادا،كمك میکنیم خرید این محصول از کشور ما برای مشتریان جهانی جذابتر و درعینحال موارد بیشتری به زنجیره ارزش بازگردانده شود.

علوم پشتیبانی مبتنی بر سیاستهای سراسر جهان این اطمینان را میدهد که فنآوریهای جدید به دستان کشاورزان کانادایی میرسند.

علوم شناختهشده بینالمللی مبتنی بر مقررات برای اطمینان از توانمندی صادرکنندگان، فراوری کنندگان و کشاورزان کانادا بیش از 90 درصد از کانولای تولیدیاش را بهعنوان بذر، روغن یا غذا به 50 بازار در سراسر دنیا اختصاص میدهد.

 كانادا

دسترسی به بازار این امکان را به صنعت کانولای کانادا میدهد که بیشترین ارزش را برای صادرات این کشور کسب کند، صنعتی درحالتوسعه که مسئولیت صدها هزار شغل و میلیاردها درآمد را بر عهده دارد. برای اطمینان از ادامه داستان موفقیتآمیز کانولای کانادا، شورای کانولا برای حل مشکلات دسترسی به بازار در بازارهای کلیدی در سراسر جهان تلاش میکند .

 

ارزشهای مبتنی بر میانگینهای 18-2016

چهار نگرانی اساسی برای محدودیت دسترسی به بازار کانولای ما وجود دارد که عبارتاند از: تعرفه، بیوتکنولوژی، پایداری و بهداشت (SPS: بهداشت عمومی و سلامت گیاهان).

برنامه استراتژیک صنعت ما تا سال 2025، 26 میلیون تن تقاضای پایدار بازار و تولید را هدف قرار داده است. با ادامه رشد دسترسی به بازارهای جهانی میتوانیم بیشترین ارزش صادراتی را برای کانولای خود کسب و از رشد تقاضا در جهان برای روغن و پروتئین سالم بهره ببریم. ما با ادامه همکاری نزدیک با دولت برای برقراری روابط تجاری پایدار و باز و اطمینان از اینکه کیفیت و شیوههای تولید کانولای ما مطابق با مقررات بازارهای صادراتی است، به این مهم دست مییابیم.

رویکرد دسترسی ما به بازار به یک سازوکار شفاف از مسئولیت­ها ، همکاری و تعهد مشترک صنعت و دولت متکی است:

سطح زیر کشت کانولا در کانادا

کشاورزان کانادایی از سطح زیر کشت 22.7 میلیون هکتار کلزا در سال 2018 خبر دادند که نسبت به 23 میلیون هکتار در سال 2017، 1.1 درصد کاهش داشته است. کاهش سطح زیر کشت کلزا نتیجه کاهش سطح زیر کشت آن در مناطقی مانند ساسکاچوان و آلبرتا بود. گزارشها حاکیست سطح زیر کشت کلزا توسط کشاورزان ساسکاچوان، با کاهش 3.5 درصدی نسبت به سال 2017 به 12.3 میلیون هکتار رسیده است.(29 ژوئن 2018)

سطح زیر کشت کانولا در فرانسه

عملکرد فعلی 6.81 تن در هکتار برآورد میشود که در مقایسه با 6.99 تن در هکتار سال گذشته و میانگین 5 سال، 2 درصدکاهشيافته است. سطح زير کشت نيز 5.4 ميليون هکتار تخمين زده ميشود که 2 درصد از رکورد سال گذشته و کمي پايينتر از ميانگين 5 سال است.

تصاوير زير مزرعه را در مرحله اوليه گلدهي نشان ميدهد:

خط وسط ميان دو بخش: سمت چپ «چک» و سمت راست «چالش» وجود دارد. با بررسيهاي دقيق­تر در بخش چالش، هيچ نشانهاي از مشکلات تغذيهاي ديده نشد درحاليکه در بخش چک، محصول برخي از غلافهاي اوليه را، حتي در اين مرحله ازدستداده است.

اين ميتواند نتيجه عدم تغذيه مناسب بورBoron))به همراه انقباض حرکت آب به دليل باروري محدود پتاسيم باشد.

در اين مرحله اختلاف آشکاري ناشي از اختلاف ميان بذرها، با اشاره مجدد به اهميت پتاسيم در تغذيه کلزا وجود دارد.

منحنيهاي تقاضاي محصول کلزا به ريزمغذيها نشان ميدهد که ما بايد اطمينان حاصل کنيم مواد مغذي در هنگام گذر از دورههاي تقاضاي فراوان، مانند سر برآوردن محصول از ميان پيچ 6 لايه، گلدهي، تشکيل نيام و پسازآن، بهاندازه کافي در دسترس گياه قرار دارند. بهعنوان نمونه ، قبل از استفاده از قارچکش، تقاضاي زيادي براي بور وجود دارد.

بور در طول دوره رشد، مورداستفاده گياه قرار ميگيرد. همانطور که در تصوير بالا مشاهده ميکنيد، بور در مراحل اوليه رشد ريشه موردنياز است. اين ماده با « روي» در ايجاد يک ريشه سخت که قابليت جستجوي ساير مواد مغذي و آب را دارد، همراهي ميکند.

پس از استقرار، بور همراه با کلسيم و مس نقش مهمي در يکپارچگي ديواره سلولي و ساختار کلي گياه دارند و به گياه اجازه ميدهد تا بهطور مؤثر رشد کند و در معرض نور خورشيد قرار گيرد.

بور، بعداً نقش مهمي در زنده ماندن گرده و رشد گل و ميوه دارد. اين امر امکان گلدهي بيشتر و بذرهاي فراوانتر در هر غلاف را فراهم ميکند.

تأمين مداوم بور در طول فصل رشد ميتواند يک چالش باشد زيرا بور در خاک متحرک است و احتمال دارد در خارج از محدوده ريشه شسته شود، اما اين عنصر در گياه نسبتاً بيحرکت است و نميتوان آن را در محل استقرارش جابجا کرد. به همين دليل بايد در کل برنامه غذايي فرصت ­هاي افزودن بور را لحاظ کنيم تا مطمئن شويم مواد مغذي کافي براي تأمين تقاضا داريم.

 

 

«برگرفته از مجله شماره 22-23 پیش بسوی کشاورزی اقتصادی»

 

22-231322-231422-231522-2316 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .